5 lutego br.  Akademia Morska w Szczecinie podpisała umowę o realizację studenckich praktyk morskich z Weco Marine Services.

Podpisanie umowy odbylo się w Gdyni w siedzibie firmy przy ul. Starowiejskiej 17. Weco Marine Services reprezentowł  Tomasz Dawidowski Crew Manager. Uczelnię reprezentował  Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka.

Dzięki podpisanej umowie studenci kierunków pływających bedą mogli odbywać praktyki morskie na statkch armatora Dannebrog Rederi AS. Armator zapewnia studentom Akademii odbycie praktyki zgodnie z założeniami programu oraz potwierdzenie zdobytych umiejętnosci w książce praktyk.

Weco Marine Services to firma zajmującą się zatrudnianiem wykwalifikowanych polskich załóg na statkach zagranicznych armatorów. Firma została założona w roku 1995 jako przedstawicielstwo duńskiego armatora. Początkowo mieściła się w Gdańsku, a od roku 1999 ma siedzibę w Gdyni.

Od początku istnienia Weco Marine Services jedną z wiodących agencji pośredniczących w zatrudnianiu polskich marynarzy.

Aktualnie świadczy usługi dla armatorów niemieckich oraz skandynawskich. Marynarze za pośrednictwem agencji znajdują zatrudnienie na tankowcach, chemikaliowcach, kontenerowcach, RO-RO, statkch pasażerkich.

Weco Marine Services jest aktywnym członek Stowarzyszenia Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych (APMAR) i co za tym idzie posiada szeroką wiedzę dotyczącą marynarskiego rynku pracy w Polsce a także ma wpływ na jego kształtowanie.


5 lutego br.  Akademia Morska w Szczecinie podpisała umowę o realizację studenckich praktyk morskich z Morską Agaencją Gdynia.


Podpisanie umowy odbyło się w Gdyni w głównej siedzibie firmy. Morską Agencję Gdynia reprezentowł  Mariusz Lenckowski Dyrektor Pionu Usług Morskich. Uczelnię reprezentował  Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka.

Podpisanie umowy odbyło się w Gdyni w głównej siedzibie firmy. Morską Agencję Gdynia reprezentowł  Mariusz Lenckowski Dyrektor Pionu Usług Morskich. Uczelnię reprezentował  Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka.

Podpisanie umowy odbyło się w Gdyni w głównej siedzibie firmy. Morską Agencję Gdynia reprezentowł  Mariusz Lenckowski Dyrektor Pionu Usług Morskich. Uczelnię reprezentował  Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka.


Morska Agaencja Gdynia jest wyłącznym przedstawicielem Unishipping Services Limited, UK. Podpisana umowa daje studentom Akademii Morskiej w Szczecinie możliwość realizacji praktyk morskich na statkach zarządzanych przez armatora, pod nadzorem i według najlepszych standardów wymaganych Konwencją STCW.

Morska Agaencja Gdynia jest wyłącznym przedstawicielem Unishipping Services Limited, UK. Podpisana umowa daje studentom Akademii Morskiej w Szczecinie możliwość realizacji praktyk morskich na statkach zarządzanych przez armatora, pod nadzorem i według najlepszych standardów wymaganych Konwencją STCW.

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem na marynarskim rynku pracy. Aranżuje rocznie ok. 1500 kontraktów dla oficerów i załóg szeregowych u renomowanych armatorów niemieckich, irlandzkich, brytyjskich, francuskich, greckich i amerykańskich.
Agencja oferuje atrakcyjne oraz bezpieczne warunki pracy i płacy.
Posiada również certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy a  od lipca 1997 posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normami ISO 9001:2000 wydany przez renomowane towarzystwo klasyfikacyjne Det Norske Veritas.

12 lutego br. władze Akademii Morskiej w Szczecinie spotkały się z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anną Wypych-Namiotko. Przedmiotem rozmów były projekty budowy przez uczelnię Specjalistycznego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa oraz Centrum Kształcenia Kadr Rybołówstwa Morskiego

Czytaj więcej...

25 i 29 stycznia 2008 w obecności Prorektora ds. Morskich Wojciecha Ślączki oraz 30 stycznia w obecności J.M. Rektora AM Bolesława Kuźniewskiego odbyło się podpisanie umów o stypendia fundowane. Stypendia dla  10 studentów Akademii Morskiej ufundował niemiecki armator Hamburg Süd. Armatora reprezentował kpt. Bogusław Bujniewicz Crew Manager Polaris Maritime Service Ltd.

 

Studenci objęci programem stypendialnym, oprócz comiesięcznych wypłat, mają również zapewnioną przez Hamburg Süd praktykę morską oraz pracę po zakończeniu studiów. Hamburg Süd przystąpił do programu „Stypendium fundowane”  na podstawie odrębnego porozumienie z Akademią Morską. W świetle zawartego porozumienia z Uczelnią umowy zawierane pomiędzy Armatorem a studentem są przez Uczelnię nadzorowane. Akademia współpracuje z renomowanymi przedstawicielami gospodarki morskiej w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej oraz zabezpieczenia maksymalnego komfortu swoim studentom na drodze poszukiwania pracy.

Image

Image

 

Image

Image

Image

Image
  

ImageAkademia Morska w Szczecinie i „KranTech” Sp. z o.o. w Szczecinie podpisały 28 stycznia 2008r. list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie stanowiska do szkoleń w zakresie obsługi dźwigów pokładowych na statkach. List intencyjny podpisał Prorektor ds. Morskich Akademii Morskiej kpt. ż.w. dr inż. Wojciech Ślączka oraz Prezes Spółki „KranTech” Ryszard Zajfert.
Inwestycja jest szczególnie ważna dla regionu, ponieważ dotychczas żaden ośrodek szkoleniowy nie posiadał dźwigu pokładowego, na którym byłyby prowadzone odpowiednie kursy. Akademia Morska i jej Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego przy ul. Ludowej 7/8 będą pierwszymi i jedynymi zarazem w tym obszarze.
ImageCałość prac, związana z uruchomieniem inwestycji już ruszyła. Akademia Morska posiada urządzenie dźwigowe, uzbrojony teren, niezbędne projekty i pozwolenia. W lutym br. powinny rozpocząć się prace budowlane. Gdy dźwig stanie przy Kanale Młyńskim w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego, spółka „KranTech” wyposaży go nieodpłatnie w niezbędny osprzęt (haki, liny, zawiesia, itp.).
„KranTech” dodatkowo na potrzeby edukacyjne nieodpłatnie wyposaży salę wykładową OSRM w swój osprzęt wraz z opisem. To pozwoli kursantom bliżej zapoznać się z urządzeniami znajdującymi zastosowanie na statkach. Według szacunków pierwsze szkolenia mogłyby się rozpocząć w kwietniu bieżącego roku. Już teraz Akademia Morska zaprasza do współpracy.

 

8 stycznia 2008 Akademia Morska w Szczecinie otrzymała potwierdzenie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, iż wnioski o dofinansowanie projektów pt.: „Kompetentny Marynarz” i  „Mogę dalej pracować na morzu” złożone przez Ośrodek Szkolenia Ratownictwa Morskiego AM Szczecin zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów.

            Oba projekty złożone zostały na konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ogłoszony w listopadzie 2007r. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

Projekty:

„Kompetentny Marynarz”. Projekt zakłada bezpłatne przeszkolenie 312 osób na kursie: „Sternika łodzi zrzutowej” w okresie od marca 2008 do czerwca 2009 roku. Szkolenia odbywały się będą w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego, przy ul. Ludowej 7/8.

 

„Mogę dalej pracować na morzu”. Projekt zakłada bezpłatne przeszkolenie 1190 osób na kursach odnowieniowych:

Indywidualne Techniki Ratunkowe – 425 osób,

Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna – 425 osób,

P.POŻ. – stopień podstawowy – 170 osób,

Elementarna pomoc medyczna – 170 osób.

Planowany okres realizacji projektu rozpocząłby się w miesiącu lutym 2008 roku, a zakończył w czerwcu 2009 roku. Szkolenia odbywały się będą w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego, przy ul. Ludowej 7/8.


            W przypadku zakwalifikowania naszych projektów do dofinansowania, będą mogły skorzystać z nich osoby pozostające bez zatrudnienia niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy oraz dodatkowo osoby należące do jednej z poniższych kategorii:

kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)

osoby do 25 roku życia

osoby niepełnosprawne

osoby po 45 roku życia

osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą).

Do osób, które mogłyby skorzystać z projektów zalicza się osoby pływające, w okresie pomiędzy kontraktami.