Dla studentów AM: Studenci uczestniczący w ww. spotkaniu są zwolnieni z zajęć dydaktycznych.
Stosowne usprawiedliwienie wydaje Dział Nauczania.