Zgodnie z procedurami monitorowania losów zawodowych absolwentów, na przełomie listopada 2015 r. i stycznia 2016 r. do wszystkich absolwentów rocznika 2012, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu przesłana została drogą elektroniczną wiadomość e-mail z prośbą o wypełnienie ankiety.
Badanie losów zawodowych absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie po trzech latach od ukończenia studiów jest kolejnym etapem monitoringu zawodowego absolwentów. Pierwsza ankieta przygotowana przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecnie trafia do absolwentów po roku od zakończenia studiów. Badanie tej samej grupy przeprowadzono po raz drugi i objęto nim absolwentów studiów I i II stopnia, reprezentujących 3 wydziały AM.