Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie po raz kolejny przeprowadziło ankiety dotyczące losów zawodowych wśród absolwentów Uczelni.  W dniu 03.04.2015 r. formularze zostały rozesłane drogą elektorniczną do grupy, która obroniła pracę inżynierską/ magisterską w okresie 01.01.2014- 31.12.2014 r.

69% absolwentów studiów inżynierskich oraz 79% absolwentów studiów magisterskich podejmowało obowiązki pracownicze już podczas nauki na AM, co z pewnością wpłynęło na rozwój umiejętności i poszerzenie wiedzy praktycznej. Badani bardzo wysoko ocenili poziom zdobytych kompetencji takich jak: umiejętność użytkowania komputera i Internetu, umiejętność efektywnej komunikacji oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole. Stosunkowo wysoko oceniona została umiejętność szybkiego pozyskiwania nowej wiedzy.
W przypadku możliwości ponownego wyboru kierunku studiów respondenci studiów inżynierskich w 71% wybraliby Akademię Morską, jako uczelnię wyższą, z czego 55% badanych zdecydowałaby się na ten sam kierunek studiów.
Z odpowiedzi uzyskanych od respondentów wynika, że większość z nich, w chwili badania, pracowała i kontynuowała pracę rozpoczętą podczas studiów. Absolwent AM pracuje zgodnie z ukończonym kierunkiem kształcenia lub wykonywana praca jest pokrewna  wykształceniem.
Osoby wykonujące pracę najemną częściej zatrudnione są na umowę o pracę, następnie w ramach kontraktu, określając ją, jako pracę w pełnym wymiarze godzin. Najczęściej respondenci wykonują swoje obowiązki w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników. Jest to praca poza granicami Polski. Wybierając ją kierowali się głównie poziomem wynagrodzenia, stabilizacją zawodową oraz możliwościami awansu. Zdaniem respondentów, wiedza i zdobyte umiejętności podczas studiów pomogły im znaleźć pracę, a obecnie wykorzystują je w pracy zawodowej. Ogólnie badani zadowoleni są z powierzonych zadań oraz warunków pracy. Satysfakcję z pracy oceniają na poziomie wysokim.